Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Τη νύχτα που τα τανκς βγήκαν στο δρόμο.....

Συμπληρώνονται σήμερα 44 χρόνια από τη νύχτα εκείνη που η Ελλάδα «ετέθη εις γύψον», καταλυομένου του Συντάγματος. Ας δούμε βήμα προς βήμα το χρονικό της νύχτας 20 προς 21 Απριλίου 1967, σύμφωνα με το «απόρρητο ημερολόγιο» του Στυλιανού Παττακού :

«Παρασκευή 21 00:01.04.1967: Ο Ταξίαρχος (ΤΘ) Στ. Παττακός, Διοικητής του ΚΕΤ (Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων), καλεί εις το γραφείον του τον Υποδιοικητήν, Συνταγματάρχην (ΤΘ) Κωνσταντίνον Μαυροειδήν, και τον Επόπτην Ασφαλείας, Επίλαρχον (ΤΘ) Ηλίαν Θεοδωρόπουλον, και διατάσσει αυτούς όπως θέσουν το Κέντρον εις ενισχυμένον συναγερμόν, βάσει του σχεδίου "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ"

Παρασκευή 2101:19-01:35.04.1967: Ομιλών εις συγκέντρωσιν Αξιωματικών, Δοκίμων Αξιωματικών και Μονίμων Υπαξιωματικών, ανακοινοί εις αυτούς ότι «αι Ένοπλοι Δυνάμεις της Πατρίδος μας απεφάσισαν να θέσουν τέρμα εις το χάος εις το οποίον ωδηγείτο η Πατρίς υπό της φαύλου πολτικής ηγεσίας της!»


Παρασκευή 21 01:35.04.1967: Επανελθών εις το γραφείον του, ενημερούται υπό του Συνταγματάρχού (ΠΒ) Οδυσσέως Τσιλιοπούλου, συνδέσμου μετά του Γ. Παπαδοπούλου. Ακολούθως προσκαλούνται οι αξιωματικοί του ΚΕΤ…λαμβάνουν έκαστος έγγραφον την διαταγήν αποστολής των, και αναχωρούν προπαρασκευαζόμενοι προς εκτέλεσίν της.

Παρασκευή 21 01:45.04.1967: Προσέλευσις Συνταγματάρχου Γεωργίου Παπαδοπούλου, Συνταγματάρχου Νικολάου Μακαρέζου και Αντισυνταγματάρχου Μιχαήλ Ρουφογάλη, οι οποίοι και ενημερούνται επί της καταστάσεως της Μονάδος.

Παρασκευή 21 02:00.04.1967: Τα άρματα μάχης εξέρχονται του Κέντρου.
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΞΕΚΙΝΑ!

Παρασκευή 21 02:00.04.1967: Ο Συνταγματάρχης Νικόλαος Μακαρέζος επιβαίνων μετά του Ιλάρχου Διοικητού του Σχηματισμού, επί του πρώτου άρματος κινείται προς Πεντάγωνον. Ο Συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς, έχει ήδη διατάξει την κίνησιν κλιμακίων της ΕΣΑ ("Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας") προς σύλληψιν συγκεκριμένων πολιτικών και στρατιωτικών προσώπων. Βάσει του σχεδίου «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» εξέρχονται των στρατοπέδων όλαι αι μονάδαι του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Παρασκευή 21 02:20.04.1967: Αναχωρούν εκ του ΚΕΤ οι Ταξίαρχος Στ. Παττακός, Συνταγματάρχης Γ. Παπαδόπουλος, Συνταγματάρχης Οδ. Τσιλιόπουλος και Αντισυνταγματάρχης Μ. Ρουφογάλης με κατεύθυνσιν το Γενικόν Επιτελείον Στρατού. Αφικνούμενοι μετ' ολίγον κατευθύνονται προς το Γραφείον Α/ΓΕΣ, όστις δηλοί ότι «αναλαμβάνει από της στιγμής αυτής την ηγεσίαν της Επαναστάσεως».
Καταλαμβάνονται τα Ανάκτορα, τα κυβερνητικά κτίρια, η Βουλή, ο ΟΤΕ και οι ραδιοφωνικοί θάλαμοι του ΕΙΡ ("Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας") εις το Ζάππειον. Διακόπτονται αι τηλεφωνικαί επικοινωνίαι.

Παρασκευή 21 03:30.04.1967: Αι Επαναστατικαί Δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχόν των, το κέντρον της πόλεως των Αθηνών».

Οι Πρωταίτιοι του πραξικοπήματος 
Συνταγματάρχης (ΠΒ) Γεώργιος Παπαδόπουλος (α) (β) (γ)
Ταξίαρχος (ΤΘ) Στυλιανός Παττακός (α) (β) (γ)
Συνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Μακαρέζος (α) (β) (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Μέξης (β)
Αντισυνταγματάρχης Ανδρέας Γαλατσάνος (β)
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Λαδάς (β) (γ)
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Πέτρος Κωτσέλης (β) (γ)
Συνταγματάρχης (ΤΘ) Κωνσταντίνος Καρύδας (β) (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Αντώνιος Λέκκας (β) (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (β) (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Μιχαήλ Ρουφογάλης (β) (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Σταματελόπουλος (β) (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Ιωαννίδης (ο μετέπειτα δικτάτορας) (β) (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Μιχαήλ Μπαλόπουλος (β) (γ)
Αντιστράτηγος (ΤΘ) Γρηγόριος Σπαντιδάκης (γ)
Αντιστράτηγος Γεώργιος Ζωιτάκης (γ)
Αντιστράτηγος (ΠΒ) Οδυσσεύς Αγγελής (γ)
Ταξίαρχος (ΠΒ) Αλέξανδρος Χατζηπέτρος (γ)
Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Γκαντώνας (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Ντερτιλής (γ)
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Ασλανίδης (γ) 
Αντισυνταγματάρχης (ΔΒ) Στέφανος Καραμπέρης (γ)
Ταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Κωνσταντόπουλος (γ)
Ταγματάρχης (ΠΖ) Θεόδωρος Θεοφιλογιαννάκος (γ)
Επισμηναγός Ιωάννης Παλαιολόγος (γ)
Λοχαγός (ΠΒ) Ευάγγελος Τσάκας (γ) 
Συνταγματάρχης (ΠΒ) Οδυσσεύς Τσιλιόπουλος (δ)
Συνταγματάρχης Δημήτριος Παπαποστόλου (δ)
Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Στυλιανός Ηλιάδης (δ)
Ταξίαρχος Σκαρμαλιωράκης (ε)
Συνταγματάρχης Γεώργιος Κωνσταντόπουλος (ε)
Πλοίαρχος Λαγωνίκας (ε)

(α) «... οι τρείς - εξουσιοδοτηθέντες ή πρωτοβούλως κινηθέντες - απετέλεσαν το κεντρικόν μόριον της Επαναστατικής Επιτροπής» (Στ. Γ. Παττακός, Βιβλίο 3ο, σελ. 47)
(β) «Την κατάστρωσιν του τελικώς εφαρμοσθέντος Σχεδίου Ενεργείας την έκαμεν ο αρχηγεύων της Ομάδος Συν/χων Παπαδόπουλος Γεωργ., με βοηθούς τους (...). Οι 12 ανωτέρω και εγώ υπηρετούντες εις Αθήνας τότε, απετέλουν την Ομάδα Διαταγών, την νύκτα της 20/21 Απριλίου 1967» (Στ. Γ. Παττακός, Βιβλίο 1ο, σελ. 238)
(γ) «... αναφέρονται τα 24 ονόματα των καταδικασθέντων τον μήνα Αύγουστον 1975 με την κατηγορίαν των "πρωταιτίων" ... Οι ανωτέρω 24 Αξιωματικοί απετέλεσαν τον πυρήνα του επαναστατικού μηχανισμού και αυτοί εκίνουν τα νήματα και τα βήματά της» (Στ. Γ. Παττακός, Βιβλίο 3ο, σελ. 46 - 47)
(δ) «Αξιωματικοί διαδραματίσαντες κρίσιμον ρόλον διά την επιβολήν της Επαναστάσεως» αναφερόμενοι στα βιβλία του Στ. Γ. Παττακού
(ε) «Αξιωματικοί διαδραματίσαντες κρίσιμον ρόλον διά την επιβολήν της Επαναστάσεως» (Γρ. Α. Μιχαλόπουλος - «Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ο Μεγάλος Επαναστάτης»)

σ.σ. Οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Νικόλαος Μακαρέζος και Ιωάννης Λαδάς γνωρίζονταν από τη Σχολή Ευελπίδων, από όπου αποφοίτησαν το 1940. Στις 12 Οκτωβρίου 1966, ο τότε συνταγματάρχης Στυλιανός Παττακός (που επρόκειτο να προαχθεί σε ταξίαρχο μετά τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους), μετατέθηκε από την Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων στο Γουδί και ανέλαβε την διοίκησή του. Μερικές εβδομάδες αργότερα, συναντήθηκε τυχαία στο ΓΕΣ με τον τότε συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο που υπηρετούσε στο 3ο ΕΓ του ΓΕΣ Την τυχαία αυτή συνάντηση ακολούθησε υπηρεσιακή και η «γνωριμία» τους έφτασε μέχρι και τα γνωστά γεγονότα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου